Vedtægter

Vedtægter for Team Helsinge Håndbolds Venner

§ 1. Foreningen

Foreningens navn er Team Helsinge Håndbolds Venner . Hjemsted er Gribskov Kommune, Hovedstadsregionen.


§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er, at støtte amatørafdelingen i Team Helsinge Håndbold økonomisk i forbindelse med ture og stævner i ind- og udland, samt støtte amatørafdelingen i Team Helsinge Håndbold på andre områder som foreningen finder hensigtsmæssig.


§ 3. Optagelse af medlemmer

Som medlem er automatisk alle aktive som passive medlemmer af Team Helsinge Håndbold – herudover kan personer med interesse i udviklingen af Team Helsinge Håndbold optages som medlem.


§ 4. Kontingent og medlemsforpligtelser

Ethvert medlem af foreningen er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og de til enhver tid vedtagne retningslinjer for foreningens aktiviteter.

Medlemmer af Team Helsinge Håndbold betaler kontingent via deres kontingent til Team Helsinge Håndbold.
For øvrige medlemmer fastsættes kontingentet på den årlige generalforsamling.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilken foreningen alene hæfter med dens formue.

Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har intet krav på nogen del af foreningens formue eller eventuelle udbytte.

§ 5. Foreningens virke.

Foreningens indtægter tilvejebringes ved afholdelse af forskellige former for arrangementer samt ved evt. sponsorbidrag.

For at kunne benytte foreningens midler på rette måde, skal Team Helsinge Håndbold’s bestyrelse i hvert enkelt tilfælde rette henvendelse til foreningens bestyrelsen med ansøgning om støtte.


§ 6. Foreningens ledelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer – dog min. 5.

Bestyrelsens beslutninger og handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af:

  • Formand
  • Kasserer
  • Sekretær
  • Op til 4 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling således:

  • Formand vælges på ulige årstal
  • Kasserer vælges på lige årstal

Øvrige vælges med 3 medlemmer på ulige årstal og 2 medlemmer på lige årstal.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær.

Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

§ 7. Bestyrelsens virksomhed.

Formanden indkalder til møde i bestyrelsen, når formanden finder det nødvendigt, dog mindst 3 gange om året. Der afholdes endvidere møde hvis 2 medlemmer af bestyrelsen forlanger det.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer – deriblandt formanden – er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, skal det bortfaldne forslag behandles på et nyt bestyrelsesmøde, der afholdes inden 1 måned.

Bestyrelsesmedlemmers stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.

Formanden og kassereren bemyndiges til at tegne foreningen hver for sig. Prokura kan ikke meddeles.

Formanden forestår ledelsen af bestyrelsesmøder.

Der føres beslutningsprotokol over beslutninger vedtaget på bestyrelsesmøder.

Formanden påser at trufne beslutninger efterkommes og at nødvendig korrespondance føres.

Kassereren forestår udarbejdelse af bogføring samt opstilling af årsregnskaber, der forelægges den øvrige bestyrelse til godkendelse.

Sekretæren er ansvarlig for førelse af beslutningsprotokollen for bestyrelsen og har endvidere ansvar for varetagelse af foreningens korrespondance og arkiv.


§ 8. Foreningens regnskab.

Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12.

Bestyrelsen godkender foreningens regnskaber og fører kontrol med den daglige regnskabsførelse.

Foreningens regnskaber revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Revisor vælges for et år ad gangen.

Der vælges 1 revisorsuppleant for et år ad gangen.


§ 9. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Der afholdes generalforsamling en gang årligt i 1. kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes på foranledning af foreningens formand med 14 dages varsel, ved avertering på foreningens og Team Helsinge Håndbolds hjemmesider.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer (over 14 år), indsender skriftlig motiveret begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved avertering på foreningens og Team Helsinge Håndbolds hjemmesider..

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 6 uger efter begæring herom er rejst.

Stemmeret har alle fremmødte medlemmer, der er fyldt 14 år, og som ikke er i restance i Team Helsinge Håndbold.

På generalforsamlingen kan ikke stemmes med fuldmagt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af de fremmødte. Indtil dirigenten er valgt ledes mødet af formanden.

Dirigenten leder generalforsamlingen i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dagsorden, og beslutter hvorledes eventuelle herom opståede tvivlsspørgsmål skal afgøres.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes i øvrigt ved almindelig stemmeflerhed, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til fremmødte medlemmers antal.

Ændringer i foreningens vedtægter kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, når vedtægtsændringerne har været opført på dagsordenen. For vedtagelse kræves mindst 2/3 majoritet af de fremmødte

Ved ændring af foreningens formålsparagraf (§ 2) kræver vedtagelse på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 7 dages mellemrum og at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stemmeafgivningen sker skriftlig, hvis dirigenten forlanger det, eller det kræves af et af de tilstedeværende medlemmer. Valg af bestyrelsesmedlemmer skal foregå skriftligt, hvis der til bestyrelsen opstilles flere kandidater, end der er ledige bestyrelsespladser. Ved den skriftlige afstemning kan der ikke på den enkelte stemmeseddel afgives stemmer på flere eller færre kandidater end svarende til antallet af ledige bestyrelsespladser. Suppleanter indtræder ved evt. vakance i bestyrelsen.

De på en generalforsamling vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens beslutningsprotokol, der underskrives af dirigenten og referenten.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Aflæggelse af beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af suppleant
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt


§ 10. Foreningens ophævelse

Ophævelse af foreningen kræver vedtagelse på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 7 dages mellemrum.

På generalforsamlingen skal ophævelsen vedtages med mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede.

Afstemningsmåde bestemmes af dirigenten, dog skal afstemning foretages skriftlig såfremt dette begæres.

Ved ophævelse tilfalder foreningens formue ubeskåret Team Helsinge Håndbolds amatørafdeling.

Vedtaget på generalforsamling 18. marts 2015.