Ordinær Generalforsamling 16.09.2019

Referat fra generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling den 16.9.2019 kl.19.30 i Helsinge hallen

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Formand Kristian Kristiansen bød velkommen.

Ad 1) Finn Klitgaard blev valgt til Dirigent. 

Finn konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne, men anbefalede at vedtægterne ændres så der fremover udover hjemmesiden og andre åbne medier også indkaldes via direkte mail.

Ad 2) Kristian Kristiansen gennemgik foreningens hovedaktiviteter og der henvises i øvrigt til bestyrelsesberetningen i regnskabet. KK takkede alle de frivillige, trænere, holdledere og udvalgsmedlemmer for godt samarbejde og en stor indsats – en indsats der bl.a.blev belønnet med, at THH blev kåret som årets børnehåndboldklub af HRØ – og at vores 3. Div damer rykkede op i 2. Div.

Formandens beretning blev godkendt

Ad 3) Hans Peter Dueholm gennemgik regnskabet. Årsresultatet er et overskud på knapt 60.000. Egenkapitalen er nu på godt en halv million. Budgettet for 2019/20 tegner til et mindre underskud.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4)

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 5) Valg af bestyrelse:

Kassereren  – Hans Peter Dueholm - blev genvalgt for en 2-årig periode med akklamation. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Morten Prang og Thomas Reuter blev valgt med akklamation for en 2-årig periode, mens det ledige sæde efter Carlos Bruselius (1 årig periode) ikke blev besat, men generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at supplere sig selv.

Ad 6) Valg af revisor

Michael Nielsen blev genvalgt med akklamation. 

Ad 7) Evt.

Intet at bemærke.

Generalforsamling blev herefter hævet kl. 19.45.

Klik her for underskrevet referat.