Vedtægter

Vedtægter for Team Helsinge Håndbold

§ 1 Foreningens navn
 
Foreningens navn er Team Helsinge håndbold Hjemsted er Gribskov kommune, Region Hovedstaden Foreningen er tilsluttet De Danske gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Idrætsforbund (DIF) Da foreningen er er opstået som en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Helsinge skytte og idrætsforening (HSI) og Ramløse Idrætsforening (RIF), er den forpligtet til at være afdeling i både HSI og RIF og er som sådan underkastet begge hovedforeningers love.

 

§ 2 Foreningens formål
 
Foreningens formål er at dyrke håndbold i foreningsregi og udbrede kendskabet hertil og herved samt ved andet kulturelt virke, fremme den enkeltes og fællesskabet sundhed og trivsel, gennem at give medlemmerne lejlighed til at anvende deres fritid på en positiv og udviklende måde.

 

§ 3 Optagelse af medlemmer
 
Som aktive medlemmer kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formålsparagraf. Som passive medlemmer kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningen.

 

§ 4 Medlemsforpligtigelser
 
Et hvert medlem af foreningen er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og de til enhver tid vedtagne retningslinjer for foreningens aktiviteter.
 
Et hvert medlem er forpligtet til at betale kontingent.
 
Foreningens medlemmer deles ligeligt mellem hovedforeningerne, HSI 50% og RIF 50%. Ved indmeldelse gives medlemmer mulighed for at ønske medlemskab af enten HSI eller RIF. Herudover opdeles medlemmerne efter nærhedsprincippet. Meddelte ønsker kan ændres ved skriftlig anmodning, og vil, om ændring er mulig blive effektueret 1 måned efter modtagelsen. Såfremt foranstående medlemsforpligtigelser ikke overholdes, eller medlemmer udviser utilbørlig adfærd eller lignende kan bestyrelsen med kvalificeret majoritet beslutte, at medlemmer udelukkes fra foreningen.
 
Udelukkelsen kan gøres tidsbegrænset.

Et udelukket medlem kan kræve afgørelsen behandlet på førstkommende generalforsamling. Eventuel anke over en generalforsamlingsafgørelse behandles efter bestemmelserne i DGI’s vedtægter.
 
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter den formue. Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har intet krav på nogen del af af foreningen formue eller evt. udbytte.

 

§ 5 Foreningens ledelse
 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-6 medlemmer. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen beslutninger og handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
 
Bestyrelsen består af :
 
A. Formand B. Næstformand C. Kasserer D. 1-2 medlemmer og ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling således:
 
A. Formand vælges direkte på lige årstal B. Kasserer vælges direkte på ulige årstal
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer med halvdelen på lige årstal og halvdelen på ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sg selv med næstformand.

 

§ 6 Bestyrelsens virksomhed
 
Formanden indkalder til møde i bestyrelsen, når han finder det nødvendigt, dog mindst 6 gange om året. Der afholdes endvidere møde hvis 2 medlemmer i bestyrelsen forlanger det.
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Vedtagelser i bestyrelsen sker ved almindeligt flertal. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtige når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt.
 
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til at forestå den daglige drift.
 
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte et udvalg med selvstændig kommissorium til varetagelse af specielle funktioner i foreningen. Udvalgene har rapporteringspligt til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen er bemyndiget til at indkalde fornøden sagkundskab.
 
Formanden forestår ledelsen af bestyrelsesmøder. Der føres forhandlingsprotokol over beslutninger vedtaget på bestyrelsesmøder. Formanden påser at trufne beslutninger efterkommes og at nødvendig korrespondance føres.
 
Kasseren forestår udarbejdelse af bogføring samt opstilling af årsregnskaber og budgetter der forelægges den øvrige bestyrelse til godkendelse.
 
Den af bestyrelsen ansatte daglige leder er ansvarlig for førelse af forhandlingsprotokollen for bestyrelsen og har endvidere ansvar for varetagelse af foreningens korrespondance og arkiv.

 

§ 7 Foreningens regnskab
 
Foreningens regnskab er fra d. 1/7 til d. 30/6 Bestyrelsen godkender foreningens regnskaber og budgetter og fører tilsyn med den daglige regnskabsførelse.
 
Foreningens regnskaber revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. De vælges med en på lige år og en på ulige år. Der vælges en revisor suppleant hvert år.

 

§ 8 Generalforsamling
 
Generalforsamlingen er foreningens øverste besluttende myndighed.
 
Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt og senest medio september måned. Generalforsamlingens indkaldes med 14 dages varsel ved avertering i den lokale presse efter bestyrelsen bestemmelse.
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være være i bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 10% af foreningens stemmeberettiget medlemmer indsender skriftligt motiveret begæring herom.
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved avertering i den lokale presse efter bestyrelsens bestemmelse.
 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 6 uger efter begæring herom er rejst.
 
Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer samt for pressen.
 
Stemmeret har fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 14 år, og som ikke er i restance. På generalforsamlingen kan ikke stemmes med fuldmagt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges af medlemmerne. Indtil dirigenten er valgt ledes mødet af formanden eller af næstformanden.
 
Dirigenten leder generalforsamlingen i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dagsorden, og beslutter hvorledes eventuelle herom opståede tvivlsspørgsmål skal afgøres.
 
Generalforsamlingen afgør de fremlagte dagsordenpunkter ved almindelig stemmeflertal. Dog kræver ændring af foreningens love, at mindst 2/3 af de afgivne punkter gyldige stemmer er for forslaget.
 
Ved afstemninger bestemmer dirigenten afstemningsmåden. Dog skal der foretages skriftlig afstemning såfremt dette begæres.
 
Der føres protokol over generalforsamlingens forløb, og protokollen underskrives af dirigenten og har dermed beviskraft for generalforsamlingens vedtagelser.
 
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
 
1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

 

§ 9 Foreningens ophævelse
 
Ophævelse af foreningen kræver vedtagelse på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 7 dages mellemrum.
 
På generalforsamlingerne skal ophævelsen vedtages af mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettiget.
 
Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten, dog skal afstemning foretages skriftligt såfremt dette begæres.
 
Ved ophævelse fordeles foreningens formue mellem RIF håndbold og HSI håndbold i forhold til den på stiftelsestidspunktet indskudte kapital.